Nadchodzące wydarzenia

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek

Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek

22-01-2022, 15:0022-01-2022, 16:00

Centrum Kultury i Biblioteka w OsiecznejKrzywińska 4Osieczna,64-113 Mapa

Koło Śpiewu Lutnia, Chór Senior, Zespół Śpiewaczy Wrzos, Orkiestra Dęta OSP Osieczna oraz soliści.

3 zaineresowanych  ·  3 weźmie udział

Minione wydarzenia

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek

Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek

22-01-2022, 15:0022-01-2022, 16:00

Centrum Kultury i Biblioteka w OsiecznejKrzywińska 4Osieczna,64-113 Mapa

Koło Śpiewu Lutnia, Chór Senior, Zespół Śpiewaczy Wrzos, Orkiestra Dęta OSP Osieczna oraz soliści.

3 zaineresowanych  ·  3 weźmie udział
KONCERT NOWOROCZNY

KONCERT NOWOROCZNY

08-01-2022, 18:0008-01-2022, 19:30

Centrum Kultury i Biblioteka w OsiecznejKrzywińska 4Osieczna,64-113 Mapa

Koncert Noworoczny w wykonaniu CAPELLI ZAMKU RYDZYŃSKIEGO

14 zaineresowanych  ·  8 weźmie udział
SPOTKANIA Z PODRÓŻNIKAMI "Gruzja. Czy poganie jeszcze istnieją?"

SPOTKANIA Z PODRÓŻNIKAMI “Gruzja. Czy poganie jeszcze istnieją?”

10-12-2021, 18:00

Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej

Zapraszamy na spotkanie ze Stasią Budzisz, podróżniczką i autorką książek. W centrum spotkania Gruzja i pytanie, czy poganie jeszcze istnieją?
Wstęp wolny.
Zobacz więcejZobacz mniej

18 zaineresowanych  ·  3 weźmie udział
SPOTKANIA Z PODRÓŻNIKAMI "Do wnętrza Gujany Francuskiej"

SPOTKANIA Z PODRÓŻNIKAMI “Do wnętrza Gujany Francuskiej”

16-11-2021, 18:00

Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej

Zapraszamy na spotkanie z Tomaszem Owsianym, podróżnikiem i autorem książek. "Do wnętrza Gujany Francuskiej" to motyw przewodni spotkania w CKiB w Osiecznej.
Wstęp wolny.
Zobacz więcejZobacz mniej

13 zaineresowanych  ·  3 weźmie udział
PRZYRODA KAZACHSTANU

PRZYRODA KAZACHSTANU

30-10-2021, 16:00

Centrum Kultury i Biblioteka w OsiecznejKrzywińska 4Osieczna,64-113 Mapa

Ojciec Eliot – franciszkanin i misjonarz. W latach 2005 – 2016 przebywał na misji w miastach Tałdykorgan oraz Ałmaty. Podczas spotkania opowie o swoim doświadczeniu, kulturze oraz przyrodzie Kazachstanu. Serdecznie zapraszamy!Zobacz więcejZobacz mniej

6 zaineresowanych  ·  5 weźmie udział
Święto Muzyki - Koncert

Święto Muzyki – Koncert

24-10-2021, 15:00

Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej

Serdecznie zapraszamy na koncert Orkiestry Dętej OSP Osieczna, Koła Śpiewu Lutnia, Chóru Senior, Zespołu Śpiewaczego Wrzos oraz gościa specjalnego – Chóru Cantus. To będzie istne Święto Muzyki!Zobacz więcejZobacz mniej

6 zaineresowanych  ·  6 weźmie udział
XXXIII DNI OSIECZNEJ

XXXIII DNI OSIECZNEJ

21-08-2021, 19:0021-08-2021, 23:00

Plaża Osieczna

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
ORGANIZACJA IMPREZY ARTYSTYCZNO – ROZRYWKOWEJ
XXXIII DNI OSIECZNEJ, NA 1100 OSÓB
w dniu 21 sierpnia 2021 r.

Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy na plaży głównej w Osiecznej aż do momentu opuszczenia miejsca imprezy.

1. ORGANIZATOR IMPREZY Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej , z siedzibą:
64-113 Osieczna, ul. Krzywińska 4, tel. 885 775 155
2. CZAS IMPREZY – 21.08.2021 19.00 – 23.00
3. TEREN IMPREZY – PLAŻA GŁÓWNA W OSIECZNEJ
4. UCZESTNIK IMPREZY – osoba przebywającą na terenie imprezy w czasie jej trwania;
5. SŁUŻBY PORZĄDKOWE I INFORMACYJNE – służby powołane przez organizatora do ochrony osób i mienia, działające na terenie imprezy w czasie imprezy, Agencji Ochrony Osób i Mienia GLOCK, z siedzibą: 64-100 Leszno, ul. Strzelecka 7,
tel.65 520 44 94, OSP OSIECZNA.

Regulamin przygotowano w myśl przepisów i dokumentów regulujących bezpieczeństwo imprez masowych:
– zgodnie z USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
z późniejszymi zmianami
– zgodnie z REGULAMINEM OBIEKTU – Regulamin korzystania z PLAŻY
– zgodnie z zastosowaniem przepisów Kodeksu Cywilnego

I.
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich uczestników imprezy. Osoba przebywająca na terenie imprezy, w czasie imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu oraz do regulaminu obiektu.
2. Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się uczestników imprezy w czasie trwania imprezy, na terenie imprezy
II.
1. Na teren imprezy uczestnicy mają wstęp wolny.
2. Małoletni poniżej 12 roku życia mogą przebywać na terenie imprezy jedynie pod opieką dorosłych (rodziców bądź opiekunów prawnych)
3. Wstęp osób nieletnich powyżej 12 roku życia na teren imprezy jest na wyłączną odpowiedzialność rodziców bądź opiekunów prawnych.

III.
Zabrania się :
1. wnoszenia na teren imprezy i posiadania w czasie imprezy:
– napojów alkoholowych i środków odurzających
– broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, będących zagrożeniem dla życia lub materiałów pożarowo niebezpiecznych
2. wprowadzania na teren imprezy zwierząt
3. prowadzenia na terenie imprezy jakiejkolwiek działalności handlowej ( w tym: usługowej
i gastronomicznej, oprócz firmy wskazanej przez Organizatora, którą obejmuje odrębna umowa) lub innej działalności zarobkowej (oprócz firmy wskazanej przez Organizatora na usługi zabaw dla dzieci – dmuchańce)
4. dewastacji i niszczenia mienia obiektu, jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie imprezy

IV.
1. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
– osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających
– posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, będące zagrożeniem dla życia lub materiałów pożarowo niebezpiecznych
– zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
– odmawiającym poddaniu się kontroli
2. Każdy uczestnik imprezy, który znajdują się na terenie imprezy w czasie imprezy zobowiązuje się stosować do poleceń służb porządkowych i informacyjnych.
3. Uczestnik imprezy nie ma prawa przebywać w miejscach niedostępnych dla publiczności.

V.
1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom w czasie trwania imprezy poprzez powołanie i zorganizowanie:
– kierownika do spraw bezpieczeństwa
– osób porządkowych i służb informacyjnych odpowiednio umundurowanych i oznaczonych,
– udostępnienie pomocy medycznej
– udostępnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego – zabudowa stała na terenie obiektu.
2. Organizator- w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi- uprawniony jest do utrwalenia imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.
3. Organizator utrwala również przebieg imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
4. Organizator wyznacza strefy podziału terenu imprezy;
– scena wraz z zapleczem techniczno-socjalnym (dla wykonawców i obsługi), niedostępne dla publiczności,
5. Organizator zapewnia zabezpieczenie przeciwpożarowe poprzez stałą obecność jednostki Straży Pożarnej na terenie imprezy w czasie imprezy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania imprezy
z uzasadnionych, ważnych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa wypadek wykonawców itp. bez wcześniejszego uprzedzenia.

VI.
1. Służby porządkowe uprawnione są , zgodnie z przepisami ustawy do:
– legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
– przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których posiadanie w miejscu przeprowadzenia imprezy masowej jest ustawowo zabronione
-wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy i obiektu, a w przypadku nie wykonania takich poleceń- wezwania ich do opuszczenia imprezy,
-stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia osób i dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych i informacyjnych lub inną osobę, na zasadach określonych
w Ustawie z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U.2013 nr 0 poz.628),
– ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
2. Oznakowanie służb porządkowych: ubiór jednolity czarny + kamizelka żółta z napisem na lewej piersi SŁUŻBA PORZĄDKOWA, na plecach OCHRONA; straż w umundurowaniu.
2. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. , zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
3. Służby informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, zobowiązane są, zgodnie z przepisami ustawy do:
– informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa, określonych przez organizatora lub służby ratownicze,
– informowania o umiejscowieniu punktów medycznych i sanitarnych,
– nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w imprezie,
– niedopuszczanie osób uczestniczących w imprezie do miejsc nie przeznaczonych dla publiczności,
– niezwłocznego reagowania na incydenty i potencjalne zagrożenia oraz informowania o nich służby porządkowe,
– reagowanie na skargi składane przez uczestników imprezy,
4. W przypadku zagrożenia ładu i porządku publicznego na imprezie oraz bezpieczeństwa uczestników i gdy działania służb porządkowych i informacyjnych są nieskuteczne, organizator wystąpi o udzielenie pomocy do Policji.

VII.
Zachowanie szczególnych środków ostrożności ze względu na trwającą w kraju epidemię koronawirusa COVID – 19.

a. Organizator imprezy zobowiązany jest do:
– ograniczenia liczby uczestników wydarzenia zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz GIS,
– zebrania danych kontaktowych od obsługi wydarzenia,
– zapewnienia służbom i pracownikom pracującym przy realizacji wydarzenia środków ochrony osobistej (obowiązkowe maseczki, rękawiczki jednorazowe),
– zapewnienia odpowiedniej ilości środków dezynfekcji,
– udostępnia środków dezynfekcji w toaletach,
– oznaczenia dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej, postępowanie z odpadami zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Klimatu i GIS,
– ograniczenia prowadzenia działalności gastronomicznej i handlowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– przeszkolenia personelu pracującego przy organizacji wydarzenia w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur stosowanych na imprezie,
– weryfikacji liczby uczestników imprezy oraz Certyfikatów szczepień.

b. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do:
– dostosowania się do poleceń służb pracujących przy organizacji wydarzenia mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieganie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa,
– dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren imprezy,
– uczestnik z Certyfikatem szczepienia przeciwko COVID-19 jest zobowiązany do okazania Certyfikatu w formie papierowej lub elektronicznej tj. QR kodu, generowanego w ramach unijnego Certyfikatu COVID, którego autentyczność zostanie zweryfikowana przez służby porządkowe i informacyjne. Powyższy wymóg nie dotyczy osób małoletnich, które nie ukończyły 12. roku życia, natomiast obejmuje wszystkie osoby małoletnie od 12. roku życia oraz osoby pełnoletnie. W razie odmowy okazania Certyfikatu, negatywnej weryfikacji lub niezgodności danych wskazanych w treści Certyfikatu z danymi okazanymi na dokumencie tożsamości, osobie takiej nie przysługuje prawo wstępu na teren imprezy. Po okazaniu Certyfikatu uczestnik otrzyma papierową opaskę na rękę, którą jest zobowiązany nosić podczas trwania imprezy. Liczba uczestników zaszczepionych nie może przekroczyć 850 osób
-uczestnik niezaszczepiony przeciwko COVID-19 (bez Certyfikatu) może wejść na teren imprezy po otrzymaniu od służb porządkowych lub informacyjnych papierowej opaski na rękę. Liczba uczestników niezaszczepionych nie może przekroczyć 250 osób. Uczestnik niezaszczepiony jest zobowiązany nosić opaskę podczas trwania imprezy.


VIII.
Ochrona danych osobowych.
1. Organizator jest administratorem danych osobowych wskazanych w Certyfikacie, o którym mowa w rozdziale VII lit. a,b Regulaminu. Przetwarzanie tych danych następuje wyłącznie w celu weryfikacji faktu posiadania Certyfikatu i danych w nim zawartych. Podstawą przetwarzania jest w tym przypadku wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jest to również niezbędne do ochrony zdrowia publicznego (art. 9 ust. 2 lit. h, i RODOD oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a także zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych, o których mowa w zadaniach poprzedzających, jest warunkiem umownym w celu uczestnictwa w Imprezie, a brak ich podania skutkuje niemożnością wstępu na Imprezę. Będą one przetwarzane wyłącznie przy wejściu na teren imprezy w czasie weryfikacji Certyfikatu.


1. Niniejszy regulamin jest dostępny od dnia 10 sierpnia 2021 r. godz. 8.00 na stronie www.ckibosieczna.pl oraz w siedzibie organizatora: CKiB OSIECZNA ul. Krzywińska 4
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
Zobacz więcejZobacz mniej

26 zaineresowanych  ·  18 weźmie udział
Koncert Macieja Smolińskiego

Koncert Macieja Smolińskiego

14-08-2021, 20:0014-08-2021, 21:00

Centrum Kultury i Biblioteka w OsiecznejKrzywińska 4Osieczna,64-113 Mapa

Przed nami kolejny letni koncert !!! Zapraszamy do CKiB w Osiecznej po odbiór wejściówek 🙂

3 zaineresowanych  ·  4 weźmie udział
101 Rocznica Odzyskania Niedpodległości

101 Rocznica Odzyskania Niedpodległości

11-11-2019, 15:0011-11-2019, 18:00

Centrum Kultury i Biblioteka w OsiecznejKrzywińska 4Osieczna,64-113 Mapa

Serdecznie zapraszamy na obchody 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości!

W programie:
15:00 – Msza Św. w Kościele Parafialnym Parafia Świętej Trójcy w Osiecznej. Oprawa muzyczna w wykonaniu Orkiestra Dęta oraz Mażoretki OSP Osieczna

16:00 – Uroczystość w sali Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej:
– okolicznościowe wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna

– "PÓKI POLSKA ŻYJE W NAS" – program artystyczny w wykonaniu uczniów i absolwentów Zespołu Szkół w Kąkolewie

– występ uczniów VII Gminnego Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej ze szkół Gminy Osieczna

– koncert Wroclavia Quartet!

Wroclavia Quartet to zespół kameralny, powstały w 2019 roku. Tworzą go cztery studentki Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Połączyła je pasja do muzyki i dzielenia się nią z innymi. Zupełnie różne charaktery dziewczyn doskonale wpływają na realizację wykonywanych utworów. Kameralne granie to jest coś, co zawsze chciały robić!
Dziewczyny odnajdują się nie tylko w klasycznych utworach kameralnych, lecz także rozrywkowych i filmowych. Tworzą nowe aranżacje i kształtują nowe pomysły!
Członkowie zespołu:
Kasia Schulz – skrzypce
Ania Gruszczyńska – skrzypce
Agata Łabowska – altówka
Ania Wąsik – wiolonczela

Serdecznie zapraszamy! Radujmy się z Odzyskania Niepodległości!

WSTĘP WOLNY!

#ckib_wydarzenie
Zobacz więcejZobacz mniej

33 zaineresowanych  ·  10 weźmie udział

Skip to content